top of page

Gebruiksvoorwaarden (website)

Overeenkomst met voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden hieronder (aangeduid als "Gebruiksvoorwaarden") verwijzen naar de officiële website van Luminous Transformational Coaching die toegankelijk is via het adres _____ en alle eerdere of toekomstige variaties. Door gebruik te maken van of bij te dragen aan de website, gaat u (“Gebruiker”) akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (hierin ook "u" genoemd), en Luminous Transformational Coaching (hierin "Bedrijf", "wij", " ons" of "onze") met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de inhoud op deze website, evenals enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gekoppeld of anderszins verbonden met haakjes (hierin gezamenlijk aangeduid als de "Site" of "Website"). U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. 

Als u niet akkoord gaat met AL deze gebruiksvoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken. Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. U doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te gaan met de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site, ook na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd. 

De informatie op de Site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met hun wet- of regelgeving, of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving, indien en voor zover deze van toepassing is.  

 

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom, en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafische afbeeldingen op de Site (hierin gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud"), en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (gezamenlijk aangeduid als de "Merken") zijn volledig en exclusief eigendom van en worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van het Verenigd Koninkrijk, internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De inhoud en de merken worden op de site geleverd zoals ze zijn, alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken mogen worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de site en om een kopie te downloaden of af te drukken van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik maken van. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u en de site, de inhoud en de merken zijn verleend.  

 

Gebruikersvertegenwoordigingen 

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u handelingsbekwaam bent en ermee instemt deze gebruiksvoorwaarden na te leven; (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u zult geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, of dat nu een bot, script of anderszins is; (4) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site zal niet in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, nationaal of internationaal.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is over de Site of het Bedrijf, hebben wij het recht om uw gebruik van de Site en/of een account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de site, of een deel daarvan.  

 

Verboden activiteiten

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd. Als gebruiker van de site stemt u ermee in om niet: (1) systematisch gegevens of andere inhoud van de site op te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database, lijst of directory te creëren of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons; (2) naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden; (3) alle informatie die van de site is verkregen gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden; (4) oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen; (5) de site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving; (6) zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de site; (7) uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van een partij verstoort van de Site, of die het gebruik, de kenmerken, functies, werking of het onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort; (8) de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van de inhoud verwijderen; (9) proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken; (10) het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief en zonder beperking voor het wissen van grafische uitwisselingsformaten (gifs), 1x1 pixels, webbugs, cookies, of andere soortgelijke apparaten (soms "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd); (11) het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u; (12) proberen om alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken; (13) de software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot flash-, PHP-, HTML-, JavaScript- of andere code; (14) ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts met geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen; (15) de site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de site en/of de inhoud op een andere manier gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.  

 

Door gebruikers gegenereerde bijdragen 

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal naar ons of de Site te creëren, indienen, posten, weergeven, verzenden, uitvoeren, publiceren, distribueren of uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (hierna gezamenlijk "Bijdragen" genoemd). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt worden behandeld volgens het privacybeleid van de Site, zoals hieronder uiteengezet. 

Wanneer u Bijdragen aan de Site of aan het Bedrijf maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat: (1) de creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, evenals het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen geen inbreuk maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij, tenzij anders vermeld in een wettelijk bindende overeenkomst; (2) u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemming, vrijgaven en machtigingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op elke door ons overwogen manier , de Site, de gebruikers en deze Gebruiksvoorwaarden; (3) u de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming hebt van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen, om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen in enige manier die wordt overwogen door de site, het bedrijf en deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend; (5) uw Bijdragen geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken zijn; (6) uw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk, zoals door ons bepaald; (7) uw Bijdragen niemand belachelijk maken, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken; (8) uw Bijdragen niet worden gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen, in de juridische zin van die termen, en/of om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen aan te moedigen; (9) uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel; (10) uw Bijdragen geen inbreuk maken op de privacy- of publiciteitsrechten van derden; (11) uw Bijdragen geen materiaal bevatten dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of dat mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit; (12) uw Bijdragen niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld zijn om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen; (13) uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht en/of genderidentiteit, seksuele voorkeur of lichamelijke en geestelijke handicaps; (14) uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving. 

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.  

 

Bijdragelicentie 

U en de site gaan ermee akkoord dat we toegang hebben tot alle informatie en/of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, en deze ook kunnen opslaan, verwerken en gebruiken, volgens de voorwaarden van het hieronder beschreven privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen ). 

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder enige vergoeding of kennisgeving aan u. We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen, door u aan ons verstrekt, voor gebruik in enig deel van de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af te zien van alle juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.  

 

Inzendingen 

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle door u aan ons verstrekte vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (hierna gezamenlijk "Inzendingen" genoemd) niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. We bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel voor u zijn en/of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten op uw inzendingen.  

 

Site beheer 

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting om: (1) de site of andere sites van derden te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, met inbegrip van en zonder beperking het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken, en zonder beperking, weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar), een van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken, en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud verwijderen die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.  

 

Koekjes

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, inclusief maar niet beperkt tot informatie over uw webbrowser, IP-adres en tijdzone. Een deel van deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die in de vorm van een bestand in uw webbrowser en/of computer worden opgeslagen en die door de site kunnen worden opgehaald om de website te laten werken, de prestaties van de website te controleren en/of de functionaliteit te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat permanente cookies en/of sessiecookies worden uitgeschakeld; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze site kunt gebruiken.

Bovendien verzamelen we, terwijl u door de Site bladert, informatie over de individuele webpagina's of diensten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en informatie over hoe u met de Site omgaat (hierin gezamenlijk aangeduid als "Apparaatinformatie ”). Door de website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen van dergelijke apparaatinformatie in overeenstemming met het onderstaande privacybeleid.

Houd er rekening mee dat de meeste interactieve websites dergelijke informatie verzamelen zodat eigenaren de details van elk gebruikersbezoek kunnen analyseren. De apparaatinformatie wordt door onze site gebruikt om ons te helpen ons aanbod te verbeteren en het voor iedereen die onze website bezoekt gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot de benodigde informatie.

 

Privacybeleid 

De Website kan, alleen met uw toestemming, persoonlijke informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en postadres. Deze informatie (hierna gezamenlijk de "Persoonsgegevens" genoemd) kan worden gebruikt voor archivering en administratie, naleving en geschillenbeslechting, contact met u opnemen, beveiliging en fraudepreventie, analyses en het personaliseren van uw ervaringen. 

Uw Persoonsgegevens staan onder toezicht van de IT-afdeling van Luminous Transformational Coaching en worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het wordt bewaard voor de volledige activiteit van het bedrijf. 

Door de site te gebruiken, stemt u ermee in dat wij alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, gebruiken voor alle doeleinden, zoals hierboven vermeld, en bent u wettelijk gebonden aan ons privacybeleid, zoals opgenomen en gedetailleerd in deze gebruiksvoorwaarden. Indien van toepassing en alleen als klant in de Europese Unie (gedekt door AVG), hebt u mogelijk het recht om uw toestemming in te trekken via een officiële, schriftelijke kennisgeving en hebt u het recht om eventuele privacyklachten in te dienen via onze Site.

Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in het Verenigd Koninkrijk. Als u de site vanuit een andere regio van de wereld bezoekt, met wetten of andere vereisten voor het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk, dan draagt u door uw voortgezet gebruik van de site uw gegevens over aan het Verenigd Koninkrijk en u stemt ermee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.  

 

Termijn en beëindiging 

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt zonder enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te beperken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site (inclusief het blokkeren van bepaalde IP-adressen) te weigeren aan een persoon om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief en zonder beperking voor schending van enige vertegenwoordiging , garantie of convenant in deze gebruiksvoorwaarden, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving. 

We kunnen uw gebruik van of deelname aan de Site beëindigen en/of alle inhoud of informatie die u hebt gepost op elk moment, zonder waarschuwing of voorafgaande toestemming, naar eigen goeddunken verwijderen. Als we een van uw accounts beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook, is het u verboden om u te registreren of een ander account aan te maken onder uw naam, een valse naam, een geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt op namens de derde. 

Naast het beëindigen of opschorten van het account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.  

 

Wijzigingen en onderbrekingen 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site te wijzigen, aan te passen of te verwijderen, op elk moment of om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site. We kunnen niet garanderen dat de site altijd beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden, of we moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen. 

U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden opgesteld om ons te verplichten om de site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.  

 

Correcties

Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.  

 

Vrijwaring 

De Site wordt aangeboden op een as-is en as-available basis. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site en onze diensten op eigen risico is. Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Site en uw gebruik ervan, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, noch de inhoud van een website die aan de site is gekoppeld, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (1) eventuele fouten, fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud en alle andere daarin opgenomen materialen; (2) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot en/of gebruik van de Site; (3) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen; (4) elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de site; (5) eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die door een derde partij naar of via de Site kunnen worden verzonden; (6) eventuele fouten of weglatingen in inhoud en materialen die beschikbaar zijn op of via de site; en (7) verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die via de site is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld. 

We geven geen garantie, onderschrijven, garanderen of nemen geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij op of via de Site, evenals enige website met hyperlinks, of enige website of mobiele applicatie die voorkomt in een banner of andere gevonden advertenties op de Site, en wij zijn geen partij bij of zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het toezicht op transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten. 

Net als bij de aankoop van een product of dienst via elk medium of in elke omgeving, dient u uw gezond verstand te gebruiken en waar nodig voorzichtig te zijn.

Bovendien stelt het bedrijf alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn IT-infrastructuur foutloos en virusvrij is, maar garandeert het niet dat materiaal dat beschikbaar is om te downloaden van de website vrij zal zijn van infectievirussen en of andere code die het vervuilend of destructief maakt. eigendommen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles, inclusief antivirus- en andere veiligheidscontroles om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevensinvoer en -uitvoer, of enige instroom en uitstroom van materiaal via de Site.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid 

In geen geval zullen wij of onze directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg-, voorbeeld-, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van gegevens of andere schade die voortvloeien uit uw gebruik van de site, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in dit document, is onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, zijn wij te allen tijde beperkt tot het laagste van het eventueel door u aan ons betaalde bedrag of £ maximaal 100. 

Bepaalde internationale wetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties, of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op uw geval van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.  

 

vrijwaring 

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (1) het gebruik van de Site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site met wie u via de site contact hebt gehad. 

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claimactie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.  

 

Gebruikersgegevens 

We bewaren bepaalde gegevens die u mogelijk naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor het bewaren en beschermen van alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van deze site. 

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

 

Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen 

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. 

U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere gegevens, en de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en gegevens van transacties die door ons of via de Site zijn gestart of voltooid. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied, die een originele handtekening, levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op welke manier dan ook , anders dan elektronische middelen.

 

Diversen 

De bovenstaande gebruiksvoorwaarden en alle gerelateerde beleidslijnen of bedieningsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen en/of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan door de wet. 

We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen . 

Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren. 

Het Bedrijf doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website juist is. Als u onjuiste informatie op de website aantreft, laat dit dan alstublieft aan Luminous Transformational Coaching weten door een e-mail te sturen naar:  luminoustransformionalcoach@gmail.com  en we zullen het zo snel mogelijk corrigeren, waar we het mee eens zijn.  

 

Neem contact met ons op om een klacht over de site op te lossen of om verdere toestemmingen te krijgen met betrekking tot het gebruik van de site op:  luminoustransformionalcoach@gmail.com

bottom of page